قدر شناس همه دوستان و یاران و همراهان این چند سالم.به پایان آمد این دفتر.تمام.