کم بیار

به نظرم کسی که تصمیم گرفته اصلا و ابدا کم نیاره خیلی رقت برانگیزه. آدم بدبختیه. مخصوصا موقع دست و پا زدن.

/ 2 نظر / 15 بازدید
معلم روستا

سلام آنکس که نداند و نداند که نداند /در جهل مرکب ابدالدهر بماند جهل مرکب همین کم نیاوردن اصلا و ابدا است.