کاریکاتوری تلخیم

انسانیت کافی نداشتیم
یک نفر کنار در ورودی حرم امام رضا در حالت نشسته خوابیده بود... و از فرط سرما تمام بدنش میلرزید. درست مثل کسی که در حال وارد کردن شوک برقی به بدنش هستند
چون لباس کافی نداشت

همه داشتیم تند تند زیارت نامه می خوندیم، نزدیک اذان بود..

سعید فتاح

/ 4 نظر / 14 بازدید
پرشکوه

به زیارت حرم امام رضا که رفتم راندن زایران از درگاه امام رضا به خیال خود برای ارج نهادن به حرم من را رنجاندن گاهی فکر می کنم ساخت ان حرم برای پناه دادن انسانهای بی پناه بی سر پناه است.

معلم روستا

سلام این چند خط چقدر عمیق بود و چقدر جالب نوع نگاه و تلقینات ما ایرانی ها را بیان داشت واقعاً انسانیت کافی نداشتیم.