روبرتو روسلینی:

فیلم، هیچ است. فیلم فقط بشریت را نمایشگر میکند و نه چیز بیشتر. چرایش را نمی دانم. اما از نظر فکری اینطور بار آمده ام. ببینید، نکته اصلی این است که از هر گونه لحظه ملال انگیز در زندگی پرهیز کنیم. بیرون از این مسئله، بقیه اصلا هیچ است. من جنون این کار را دارم که هرگز یک لحظه تاریک نداشته باشم. درگیر ماجرا بودن دیگر فرصتی برای دلزده شده باقی نمی گذارد.  

/ 2 نظر / 14 بازدید
پرشکوه

بیشتر زندگی ما ادمها به ملال می گذرد. راستی خیلی کم پیدا شده اید؟

معلم روستا

سلام نکته مهم همین است که درگیر ماجرا نییستیم و دلزده و خسته ایم. در پناه حق