فیتزکارالدو

"مي روم كه پايان يك روياي احمقانه را جشن بگيرم"

مرداد 91
2 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
18 پست
اسفند 89
38 پست
بهمن 89
22 پست
دی 89
41 پست
آذر 89
53 پست
آبان 89
26 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
7 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
23 پست
بهمن 87
14 پست